การต้อนรับคณะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน ๑๒ คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการทางวัฒนธรรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา