การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ๑) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒) รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๓) พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๔) พิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๕) พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ และแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา