การประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อหารือการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม