.

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
———————–
กำหนดส่งตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (โดยพิจารณาจากวันที่ประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ)
.
ดาวน์โหลดรายละเอียดการเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ได้ที่ https://goo.gl/J5ZEgn
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ หรือ ๐๘๕ ๓๘๔๐ ๔๒๘ (นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ ผู้ประสานงานโครงการ)