Related Post

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ลูกยอด พวงมโหตร ศิลปะการตัดกระดาษโบราณ” ในวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
——————–

  • อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • สมัครออนไลน์ (สมัครง่าย) ได้ที่ https://goo.gl/Eq9pTN

  • รับจำนวนจำกัด เพียง ๓๐ ท่านเท่านั้น หากครบจำนวนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายชื่อให้ทราบทาง Facebook และเว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษา

  • หากท่านใดที่สำรองรายชื่อไว้แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ทางสถาบันอยุธยาศึกษาของสงวนสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดจึงจะได้รับเกียรติบัตร

  • ปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่เปิดรับสมัคร

  • สอบถามรายละเอียด หรือ ตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ที่ โทร ๐-๘๐๐๔-๒๖๐๘๘  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๑๔๐๗ (นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว ผู้ประสานงานโครงการ)

หลักสูตรอบรม พวงมโหตร_Page_1 หลักสูตรอบรม พวงมโหตร_Page_2 หลักสูตรอบรม พวงมโหตร_Page_3