.

.

Related Post

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๑ เรื่อง “เส้นสายลายกำมะลอ” ในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
——————–

  • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ที่มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปกรรมไทย และสามารถเขียนลายไทยได้

  • อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • สมัครออนไลน์ (สมัครง่าย) ได้ที่ https://goo.gl/oUvd9G

  • รับจำนวนจำกัด เพียง ๓๐ ท่านเท่านั้น หากครบจำนวนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายชื่อให้ทราบทาง Facebook และเว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษา

  • หากท่านใดที่สำรองรายชื่อไว้แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ทางสถาบันอยุธยาศึกษาของสงวนสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดจึงจะได้รับเกียรติบัตร

  • ปิดรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่เปิดรับสมัคร

  • สอบถามรายละเอียด หรือ ตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ที่ โทร ๐-๘๐๐๔-๒๖๐๘๘  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๑๔๐๗ (นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว ผู้ประสานงานโครงการ)

หลักสูตร กำหนดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น_Page_1 หลักสูตร กำหนดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น_Page_2 หลักสูตร กำหนดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น_Page_3