การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์เอกพล วิงวอน กรรมการ และอาจารย์ยุพิน พวกยะ กรรมการและเลขานุการ โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับการตรวจประเมิน ๒ องค์ประกอบ ๒ ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบได้คะแนน ๕.๐๐ ในการนี้ สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาต่อไป