ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Pre-Audit) โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา