การประชุมหารือในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้กลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Art Culture Network) ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ตึก ๑๕ ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม