การต้อนรับคณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ ขรึมสันเทียะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๔๐ คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารจัดการองค์กร ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา