ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม และอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ รวมทั้งคณะกรรมการที่เป็นคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ในโอกาสต่อไป