การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้น ป.๔ – ป.๖ จำนวน ๒๔๐ คน จากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัด กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการอบรมพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นายอายุวัฒน์ ค้าผล นางสาธิยา รื่นชล และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก และสาธิตการนุ่งห่มอย่างอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และตระหนักในความเป็นไทย