การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา