การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๓ จำนวน ๒๗๒ คน จากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัด กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการอบรมพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายอายุวัฒน์ ค้าผล นางสาธิยา รื่นชล และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา นำชมนิทรรศการ “สร้างสรรค์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา” ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และชม “นิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา” ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)