การต้อนรับคณะจากภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑๑๐ คน ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตศตวรรษที่ ๒๑ ครั้งที่ ๔ เพื่อเป็นการแนะนำความเป็นมาของสถาบันอยุธยาศึกษา และบรรยายประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา