การต้อนรับคณะจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน ๖ คน ในการศึกษาดูงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย งานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา