การต้อนรับคณะจากมูลนิธิส่งเสริมข้าราชการบำนาญและครูอาวุโส

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา ให้แก่คณะจากมูลนิธิส่งเสริมข้าราชการบำนาญและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ (มบอศ.) ในโครงการสัญจรเสวนา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา