ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือการจัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และกำหนดแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลกที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา