โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๑-๓

วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จำนวน ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง