ประชุมคณะทำงานฝ่ายเนื้อหาการเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแผนจัดทำจดหมายเหตุ การเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร