สอศ. รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day” ครั้งที่ ๓ นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้ารับโล่รางวัลระดับดีเด่น ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากกระบวนการ KM ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา ได้ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างผลงานวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและสถานศึกษาทั่วไป สามารถดำเนินงานได้อย่างมีแบบแผน และเป็นไปตามหลักวิชาการ จัดโดย งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา