โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๔-๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จำนวน ๕๗ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง