ประชุมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดทำสื่อสารคดี ประวัติศาสตร์อยุธยา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดทำสื่อสารคดี “ประวัติศาสตร์อยุธยา” เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ให้มีความพร้อมในการให้บริการ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อยุธยาที่ทรงคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา