เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำเสนอกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาจารย์ยุพิน พวกยะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสรรหา Best Practices ได้ตรวจเยี่ยมบอร์ดนิทรรศการ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลงานฯ และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลงานระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย ต่อไป