โครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่แกนนำนักศึกษาชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำความรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า มาบริหารจัดการ ๕ แนวทาง ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน การจัดการขยะ การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และการอนุรักษ์น้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปสู่การขยายผลและทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม