การต้อนรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๓๔ คน ในการศึกษาดูงานในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรมตามแหล่งอารยธรรมที่หลากหลาย รวมถึงประยุกต์แนวความคิดทางประวัติศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรมปัจจุบันและเยี่ยมชมเรือนไทย” ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยนักวิชาการศึกษา ได้เป็นวิทยากรบรรยายแนวความคิดทางประวัติศาสตร์ ในการสร้างอาคารเรือนไทย และได้นำชมเรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สะพานดินสอ วัดบรมพุทธาราม ซึ่งเป็นโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา