การต้อนรับคณะจากกลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน ๗ คน ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถาบันอยุธยาศึกษา การจัดการข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศ และงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดให้นักวิชาการศึกษา นำคณะชมนิทรรศการภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา