กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่”

วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๔ ท่าน หัวข้อการบรรยายเรื่อง “อยุธยา:ประวัติศาสตร์ในโลกมายา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ การสัมมนาเรื่อง เปิดกรุความรู้ประวัติศาสตร์ อยุธยา “A History of Ayutthaya” โดย Mr.Chris Baker ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ การสัมมนาเรื่อง การค้าและการเมืองอยุธยาใน “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา” โดย ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ การสัมมนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอยุธยาใน “หมิงสือลู่” โดยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และ อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน การแนะนำการจัดแสดงหนังสือและแผนที่ โดย คุณสุรเจตน์ เนื่องอัมพร การสัมมนาเรื่อง “ชำระคำให้การขุนหลวงหาวัด:เรื่องเก่า มุมมองใหม่” โดยอาจารย์บุหลง ศรีกนก คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ์ อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์ และการสัมมนาเรื่อง “กรุงศรีอยุธยามุมมองใหม่การสำรวจทางกายภาพและโบราณคดี” โดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ อาจารย์ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ และอาจารย์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป จำนวน ๓๗๘ คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา