ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จำนวน ๓๐ คน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการของสถาบันอยุธยาศึกษา ทั้งในงานบริการวิชาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา