งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘

สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ และอาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการ ได้นำคณะนักดนตรีและนักแสดงจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ “นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร” ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่จะแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค โดยแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ๑๐๑ สถาบัน การแสดงศิลปวัฒนธรรมกว่า ๑๕๐ ชุดการแสดง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมการแสดงนาฏศิลป์ชุด “อยุธยาเมืองงาม เรืองนามอู่ข้าวอู่น้ำ” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

Cr.ชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร