องค์ความรู้จากสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ พลิกอดีต มุมมองใหม่

ป้ายงาน

วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๔ ท่าน หัวข้อการบรรยายเรื่อง “อยุธยา:ประวัติศาสตร์ในโลกมายา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ การสัมมนาเรื่อง เปิดกรุความรู้ประวัติศาสตร์ อยุธยา “A History of Ayutthaya” โดย Mr.Chris Baker ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ การสัมมนาเรื่อง การค้าและการเมืองอยุธยาใน “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา” โดย ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ การสัมมนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอยุธยาใน “หมิงสือลู่” โดยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และ อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน การแนะนำการจัดแสดงหนังสือและแผนที่ โดย คุณสุรเจตน์ เนื่องอัมพร การสัมมนาเรื่อง “ชำระคำให้การขุนหลวงหาวัด:เรื่องเก่า มุมมองใหม่” โดยอาจารย์บุหลง ศรีกนก คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ์ อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์ และการสัมมนาเรื่อง “กรุงศรีอยุธยามุมมองใหม่การสำรวจทางกายภาพและโบราณคดี” โดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ อาจารย์ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ และอาจารย์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป จำนวน ๓๗๘ คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  วีดีโองานสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา: พลิกอดีตมุมมองใหม่”

   อยุธยา: ประวัติศาสตร์ในโลกมายา
  วิทยากรโดย
  ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร
  ชุตินธรานนท์
  เสวนา:
  เปิดกรุความรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา
  “A History of Ayutthaya”
  วิทยากรโดย
  Mr.Chris Baker
  ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
  อาจารย์วิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์
  การค้าและการเมืองอยุธยาใน
  “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์
  การค้าและการเมืองอยุธยาใน
  “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา

  วิทยากรโดย
  ผศ.ดร.ภาวรรณ  เรืองศิลป์

   

  การค้าและการเมืองอยุธยาใน
  “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา

  วิทยากรโดย
  ดร.ธีรวัต  ณ ป้อมเพชร
  ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
  อยุธยาใน “หมิงสือลู่”
  วิทยากรโดย
  ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร
  ชุตินธรานนท์
  อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน
  แนะนำการจัดแสดงหนังสือและแผนที่
  วิทยากรโดย
  คุณสุรเจตน์ เนื่องอัมพร
  ชำระคำให้การขุนหลวงหาวัด: 
  เรื่องเก่า มุมมองใหม่ (PART 1) 
  ⇒ ประวัติศาสตร์รัฐและมหรสพ
  วิทยากรโดย
  อาจารย์บุหลง  ศรีกนก
  ⇒ ข้อมูลจากคำให้การขุนหลวงหาวัด
  วิทยากรโดย
  คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ์
  ⇒ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
  ในคำให้การฯ
  วิทยากรโดย
  อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์
  ดำเนินรายการโดย
  คุณปัทพงษ์ ชื่นบุญ

   

  ชำระคำให้การขุนหลวงหาวัด: 
  เรื่องเก่า มุมมองใหม่ (PART 2) 
  ⇒ ประวัติศาสตร์รัฐและมหรสพ
  วิทยากรโดย
  อาจารย์บุหลง  ศรีกนก
  ⇒ ข้อมูลจากคำให้การขุนหลวงหาวัด
  วิทยากรโดย
  คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ์
  ⇒ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
  ในคำให้การฯ
  วิทยากรโดย
  อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์
  ดำเนินรายการโดย
  คุณปัทพงษ์ ชื่นบุญ
  ชำระคำให้การขุนหลวงหาวัด: 
  เรื่องเก่า มุมมองใหม่ (PART 3) 
  ⇒ ประวัติศาสตร์รัฐและมหรสพ
  วิทยากรโดย
  อาจารย์บุหลง  ศรีกนก
  ⇒ ข้อมูลจากคำให้การขุนหลวงหาวัด
  วิทยากรโดย
  คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ์
  ⇒ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
  ในคำให้การฯ
  วิทยากรโดย
  อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์
  ดำเนินรายการโดย
  คุณปัทพงษ์ ชื่นบุญ
  บรรยายสรุป
  วิทยากรโดย
  ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์


  ดาวโหลดเอกสารงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา: พลิกอดีตมุมมองใหม่” ฉบับสมบูรณ์

  ปก 001