.

.

Related Post

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา กับมรดกโลกแหล่งอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

วิทยากรโดย #อาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

ในวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
#ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑๔๐๗ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/ayustu