ประชุมหารือเตรียมการโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำโดย นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา ร่วมประชุมหารือเตรียมการโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา