.

.

Related Post

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา: พลิกอดีต  มุมมองใหม่”

วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
ในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร

หลักการและเหตุผล

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยาในปัจจุบัน นอกจากจะได้รับการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวใหม่ๆ ในมิติต่างๆ อย่างกว้างขวางแล้ว ยังมีการศึกษา และทบทวนองค์ความรู้เดิม ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในมุมมองที่แตกต่างออกไป อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยาให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

สถาบันอยุธยาศึกษา จึงได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการในหัวข้อ “อยุธยา: พลิกอดีต  มุมมองใหม่” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา ผ่านการจัดสัมมนาทางวิชาการ ที่ประกอบด้วยหัวข้อ อยุธยา: ประวัติศาสตร์ในโลกมายา, เสวนา:  เปิดกรุความรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา, การค้าและการเมืองอยุธยาใน “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา”, ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับราชวงศ์สุพรรณภูมิใน “หมิงสือลู่-ชิงสือลู่”, ชำระคำให้การขุนหลวงหาวัด: เรื่องเก่า มุมมองใหม่ และเสวนา: กรุงศรีอยุธยามุมมองใหม่การสำรวจทางกายภาพและโบราณคดี จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมหลายท่าน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านทางสื่อสารสนเทศ เอกสาร และนิทรรศการ ที่จะทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยามากขึ้น ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แลกเปลี่ยนด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ผ่านทางสื่อสารสนเทศ เอกสาร และนิทรรศการ
 • เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

 • อยุธยา: ประวัติศาสตร์ในโลกมายา / ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
 • เสวนา: เปิดกรุความรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา “A History of Ayutthaya” / Mr.Christopher J. Baker , ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร, คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์
 • การค้าและการเมืองอยุธยาใน “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา” / ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอยุธยาใน “หมิงสือลู่” / ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์, อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน
 • เสวนาชำระคำให้การขุนหลวงหาวัด: เรื่องเก่า มุมมองใหม่ คุณปัทพงษ์ ชื่นบุญ ดำเนินรายการ
  • ประวัติศาสตร์รัฐและมหรสพ /คุณบุหลง ศรีกนก
  • ข้อมูลจากคำให้การขุนหลวงหาวัด/คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ์ 
  • สมเด็จพระเจ้าปราสาททองในคำให้การฯ / คุณบุญเตือน ศรีวรพจน์
 • เสวนา: กรุงศรีอยุธยามุมมองใหม่การสำรวจทางกายภาพและโบราณคดี / คุณปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์, คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สมัครออนไลน์ (สมัครง่าย) ได้ที่ 
https://goo.gl/forms/fAmgu3yFLuVPuwcA3
สมัครทาง โทรศัพท์ / โทรสาร 035 241 407  โดยแจ้ง ๑)ชื่อ นามสกุล ๒)หน่วยงานสังกัด ๓)หมายเลขโทรศัพท์ และ ๔)อีเมล์
ติดต่อสอบถามโทร 035 241 407 / 084 0235 053 ติดต่อคุณพัฑร์ แตงพันธ์ ผู้ประสานงานโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ดาวโหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม ได้ที่  รายละเอียดกิจกรรม

 

ผลการสมัคร

ปรับปรุงผลการสมัครเมื่อ 15/1/2561 เวลา 10.00 น.

 ประทับเวลา ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด
20/11/2017, 16:57:22 น.ส. รุจิเรช ศรีโสภณ ประชาชน
20/11/2017, 18:15:59 นาย กันตพงศ์ ก้อนนาค ครู เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
20/11/2017, 18:47:04 น.ส. อัจฉรา งามละม่อม ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
20/11/2017, 18:50:09 นาง วิไลวรรณ ไกรสกุล เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
20/11/2017, 18:52:01 น.ส. สุจิตรา มหิทธิหาญ มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์
20/11/2017, 18:56:34 นาย วัชระ ล้อมวงษ์ชู มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
20/11/2017, 18:57:25 นาย ศุภราช แท่นขาว Madicoprojects co.,ltd
20/11/2017, 19:04:24 น.ส. นันทิชา นากสุก TT Network Integration
20/11/2017, 19:06:18 นาง ้นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์ สมาชิกชมรมเรารักพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ข้าราชการบำนาญตำแหน่งครู
20/11/2017, 19:11:14 นาย ชาติชัย นันท์ธราธร มัคคุเทศก์อิสระ อิสระ
20/11/2017, 19:13:50 น.ส. กฤตยาพร ช่างปั้น ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
20/11/2017, 19:16:53 นาย สุรดิษฐ์ ชาติภูวภัทร เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
20/11/2017, 19:21:10 น.ส. นางสาววิจิตรา นพรัตน์ ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
20/11/2017, 19:44:20 น.ส. ลภัสรดา จันทนะศิริ มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
20/11/2017, 19:53:38 นาง ภัสสรี เพชรเจริญ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กรุงเทพมหานคร
20/11/2017, 20:00:35 นาย บุรินทร์ รักษาทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท มาเดสโก้ อินเทลลิเจนท์ จำกัด
20/11/2017, 20:04:07 นาย คมสันต์ พรหมศร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
20/11/2017, 20:16:54 น.ส. ณัฐกฤตา ฉัตรนันทคุณ มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
20/11/2017, 20:38:05 นาย สุรพล รอดพึ่งครุฑ ครู โรงเรียนกวดวิชาสามอาจารย์1980
20/11/2017, 20:39:31 นาง มรกต รอดพึ่งครุฑ ครู โรงเรียนกวดวิชาสามอาจารย์1980
20/11/2017, 21:25:20 นาย ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
20/11/2017, 21:31:39 ด.ช. ภูมิรพิญญ์ สาระหงษ์ นักเรียน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
20/11/2017, 21:34:41 นาย มารุต การย์กวินพงศ์ มัคคุเทศก์ Asian J Star Travel and Tour Co.,Ltd.
20/11/2017, 21:35:40 น.ส. วรรณา สิริศรีสัมฤทธิ์ บุคคลทั่วไป
20/11/2017, 21:37:59 น.ส. วัชราพร พ้นภัย มัคคุเทศก์ สมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย
20/11/2017, 21:54:54 ด.ญ. ณิชรวีร์ สาระหงษ์ นักเรียน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
20/11/2017, 23:24:33 นาย เรืองยศ โอสถานนท์ มัคคุเทศก์อิสระ สมาคมมัคคุเทศก์ไทย
21/11/2017, 7:11:49 นาย ญาณาธร เธียรถาวร อาจารย์ มทร.พระนคร
21/11/2017, 7:38:54 นาย กอบชัย เมฆดี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
21/11/2017, 7:52:22 นาง นางปัทมา ตรีเวก
21/11/2017, 8:09:19 นาย สถาพร ขวัญยืน อดีตข้าราชการกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช (ตำแหน่งสุดท้าย)
21/11/2017, 8:37:25 น.ส. ลัดดากร เนียมประพันธ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
21/11/2017, 12:12:40 น.ส. วารดา พุ่มผกา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
21/11/2017, 12:14:54 น.ส. ชิดชนก เกตุเภา มหาวิทยาลัยศิลปากร
21/11/2017, 15:38:48 น.ส. วิภา ทรวงศิริสุนทร ประชาอุทิศ บางมด
21/11/2017, 15:41:27 น.ส. สุวรรณี ทรวงศิริสุนทร บ.ควิกแอนด์เซฟ จก.
21/11/2017, 15:42:45 น.ส. พรทิพย์ ทรวงศิริสุนทร ประชาอุทิศ บางมด กทม.
21/11/2017, 19:51:28 นาย วิฑูรย์ คุ้มหอม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
21/11/2017, 21:25:38 น.ส. วรพรรณ สังขเวช อาจารย์ สาธิตเกษตร
21/11/2017, 22:19:50 นาย ภูริวัจน์ ทองสะอาด บริษัทเอกชน
21/11/2017, 22:33:42 น.ส. เส่าวลักษณ์ นฤมิตร ออกแบบ Plan
21/11/2017, 22:35:08 น.ส. พจนี นฤมิตร นักเขียน อิสระ
21/11/2017, 23:22:02 นาย โยธิน นิลคช ครู โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
21/11/2017, 23:45:35 นาง อรัญญา ศรีวันชัย ครู โรงเรียนวัดผดุงธรรม ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
22/11/2017, 8:08:14 นาง ดารินรัตน์ รักษาทรัพย์ ผู้สนใจประวิติศาสตร์อยุธยา บุคคลทั่วไป
22/11/2017, 9:32:27 นาย กฤษฎา นิลพัฒน์
22/11/2017, 11:42:20 นาย วรพจน์ วิเศษศิริ อาจารย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว
22/11/2017, 16:54:31 อกนิษฐ์ อะโน ร้านคำพญา
22/11/2017, 18:44:10 น.ส. โชติรส ทองอร่าม ครู รร.ท่าเรือนิตยานุกูล
22/11/2017, 19:16:18 นาย ภานุพงษ์ รุ่งเรืองเกษม กรรมการ สภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22/11/2017, 21:38:19 นาย ปัญญา ศรีนาค รับจ้างทั่วไป ไม่มี
23/11/2017, 0:30:30 น.ส. โสภิตรา สดภิบาล นักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
23/11/2017, 12:00:39 น.ส. ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล นักจัดการความรู้ อาวุโส สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
23/11/2017, 12:02:08 น.ส. ดวงพร แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
23/11/2017, 12:20:40 น.ส. โชติรส ทองอร่าม ครู โรงเรียนท่าเรือ”นิตยานุกูล”
24/11/2017, 0:24:00 นาง พิมลวรรณ ชัยพุฒิ ประชาชนผู้สนใจ
24/11/2017, 11:09:28 น.ส. กฤตยา ณ หนองคาย อาจารย์ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24/11/2017, 17:06:41 น.ส. สุพัตรา หัตถคุณ ผู้จัดการฝ่ายพ้ฒนาตลาด บ้านนันทิกานต์
24/11/2017, 19:25:31 น.ส. อรนุช อนุศักดิ์เสถียร นักแปล Word Perfect Translation
25/11/2017, 8:08:37 นาง นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
25/11/2017, 10:45:39 น.ส. วีณา มูลมงคล นักโบราณคดีอิสระ ภายใต้กรมศิลปากร
25/11/2017, 12:19:38 นาย สวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล อาจารย์ วิทยาลัยช่างศิลป
26/11/2017, 9:51:21 น.ส. พันธุมดี เกตะวันดี อาจารย์ หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาฯ
26/11/2017, 12:01:24 นาง รัชกร จารุเวฬ tour leader D plus mice
27/11/2017, 10:48:36 นาย วีรกิตติ์ ชัยวินิต ครูชำนาญการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
27/11/2017, 23:19:27 นาย มนตรี ชมชิดนุช นักวิชาการอิสระ นักวิชาการทั่วไป
28/11/2017, 11:00:57 นาย คมสันต์ พรหมศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
29/11/2017, 10:16:30 คมขำ ดีวงษา
29/11/2017, 22:15:58 ส.อ. อัศวนนท์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
30/11/2017, 13:52:05 นาย อภิสิทธิ์ หอมหวาน นักเรียน โรงเรียน
30/11/2017, 21:21:51 น.ส. สุพินิจ อัตมาตร ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
1/12/2017, 17:55:46 น.ส. วรรษมน วัฏฏานนท์ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
1/12/2017, 21:34:32 นาง ศาริสา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
1/12/2017, 23:20:46 นาย ชาคริต อัยวรรณ ผู้สนใจทั่วไป
2/12/2017, 10:56:21 น.ส. ประทินทิพย์ กรวิรัตน์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4/12/2017, 8:06:27 น.ส. สุภาวดี ตันติยานนท์ Director Life Philosophy
4/12/2017, 11:18:53 นาย ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร นักจัดการความรู้ อาวุโส สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
4/12/2017, 22:24:12 น.ส. อุดมพร ธีระวิริยะกุล อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร
4/12/2017, 22:27:49 น.ส. พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล อาจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5/12/2017, 15:26:34 น.ส. อทิตา บุญขยาย ครูผู้สอน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 15:28:52 น.ส. สมบัติ ละกำปั่น ครูผู้สอน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 15:31:12 น.ส. ขวัญฤทัย ฮ่องลึก ครูผู้สอน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 16:19:00 นาย นนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 16:27:51 น.ส. ทิพย์สุดา ปั้นทอง นักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 16:33:20 น.ส. เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5/12/2017, 17:17:14 นาง ชญาน์นัทช์ มั่นคง ครูผู้สอน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 17:38:06 นาย ปรัชญา รุ่งเรือง ครูผู้สอน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 20:49:59 นาย ยุทธพล สะและหมัด ครู คศ1 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
6/12/2017, 0:22:51 นาย ศักดิ์ชัย พนาวรรต Le Voyage
6/12/2017, 9:55:16 นาย อุเทน วงศ์สถิตย์ อาจารย์ ม.ศิลปากร
6/12/2017, 21:41:54 นาย ทรงพล จันทร์เพชร บรรณารักษ์ ห้องสมุดสิริโรจน์
6/12/2017, 23:14:39 น.ส. ภัททิยา ยิมเรวัต เกษียณ
7/12/2017, 1:51:07 นาย สุรพงศ์ สุขวิบูลย์ นักวิจัย อิสระ
7/12/2017, 9:20:08 นาย สันติชัย ภู่ศรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7/12/2017, 14:59:56 นาง เบญจา รุ่งเรืองศิลป์ บรรณารักษ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7/12/2017, 16:55:18 น.ส. ชัชรวี ธรรมเกษตรศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
7/12/2017, 20:30:50 นาย นฤเบศน์ นิยมทรัพย์ ัครูผู้ช่วย โีีรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
8/12/2017, 9:51:24 นาย สุชาติ เลิศคชาธาร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8/12/2017, 9:52:38 นาง ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
8/12/2017, 13:17:49 น.ส. ปารมิตา นิสสะ อาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี
8/12/2017, 14:39:43 นาง อรทัย วิไลจิตร ครู รร.วัดหันตรา
8/12/2017, 20:04:29 นาย บูชา รองเดช ศาลยุติธรรม
8/12/2017, 20:04:46 นาย บูชา รองเดช ศาลยุติธรรม
9/12/2017, 9:23:14 นาง อนัญญา แก้วชินพร มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์ฯ
9/12/2017, 9:25:09 น.ส. จิรภัทร แก้วชินพร มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์ฯ
9/12/2017, 9:51:34 นาย มานะชัย เหลืองจารุธร พระจอมเกล้าลาดกระบัง
9/12/2017, 9:52:23 น.ส. เพ็ญใจ สมานสุข
9/12/2017, 19:55:18 นาย นพพล มโนมัยวิบูลย์ บริษัท ไฮ เอ็น แสตนดาร์ด จำกัด
9/12/2017, 21:01:45 น.ส. ทัศนีย์ นอร์มา มัคคุเทศก์ภาษาสเปนและโปรตุเกส บ.โวค เอเชีย
10/12/2017, 12:37:39 นาย ทวีศักดิ์ จิรังกาญจนา สำนักงานเจนนิติทนายความ
10/12/2017, 12:48:22 นาง นิตยา. โมกขเสน ข้าราชการบำนาญ รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์
10/12/2017, 14:04:18 นาย ทวีศักดิ์ จิรังกาญจนา ทนายความ สำนักงานเจนนิติทนายความ
10/12/2017, 17:40:19 นาย พิสิฐ เจริญวงศ์ ศ.(พิเศษ) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
10/12/2017, 17:44:38 นาย พิสิฐ เจริญวงศ์ กรรมการวิชาการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
10/12/2017, 20:22:44 น.ส. กิติยวดี ชาญประโคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11/12/2017, 8:48:12 นาย นิพัทธพงศ์​ พุมมา จน​ท.​ งานโยบายและแผน สวนพฤกษศาสตร์​พระแม่ย่า​ สุโขทัย​
11/12/2017, 12:28:50 นาย ภูษิต ตีระวนิชพงศ์ ผู้สนใจประวัติศาสตร์อยุธยา สำนักงานอัยการสูงสุด
11/12/2017, 21:19:30 น.ส. ลักษณ์ประภา ดีวิหก
11/12/2017, 21:31:50 นาย สิระ สุทธิคำ Director Kendall
11/12/2017, 21:33:20 นาง สิริมาน สุทธิคำ Manager Kendall
12/12/2017, 13:45:37 นาย ธีรภัทร กระจ่างแสง ครู โรงเรียนวัดสะแก
12/12/2017, 13:47:02 นาย ประภัสร์ อจลพงศ์ ครู โรงเรียนวัดสะแก
12/12/2017, 14:20:28 นาย ศิริศักดิ์ บัวชุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
12/12/2017, 15:02:24 นาย รณชัย ขยันคิด ครู โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/12/2017, 8:52:43 น.ส. เกวลี สุคันธรส ครู ค.ศ.1 สพป.อย.1
13/12/2017, 8:59:53 นาย ชุมแพ หอมเนียม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดพะยอม
13/12/2017, 9:20:57 นาย ธันยบูรณ์ คุปตะวาทิน ครู คศ 1 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
13/12/2017, 13:54:43 นาง กรุณา ภู่มะลิ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองเป้า สพป.อ.ย.1
13/12/2017, 14:00:22 ดร. กรุณา ภู่มะลิ ผู้อำนวยการ สพป.อ.ย.1 /โรงเรียนวัดหนองเป้า
13/12/2017, 14:26:46 น.ส. พรพรรณ โปร่งจิตร อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13/12/2017, 14:58:18 นาง ภัทรนันท์ อุ่นประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”
14/12/2017, 11:08:21 น.ส. จิราพร เชิดกาย นักวิชาการที่ดินชำนาญการ กรมที่ดิน
14/12/2017, 13:52:34 นาย ชานนท์ ทรัพย์เอนก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14/12/2017, 15:44:51 ศรัญยา วรากุลวิทย์ บริษัทนำเที่ยว
14/12/2017, 15:45:28 สุพัตรา เกาะเรียนไชย บริษัทนำเที่ยว
14/12/2017, 16:29:58 นาย อุทัย ภู่เจริญ ข้าราชการบำนาญ
15/12/2017, 10:10:52 นาง สุพัฒชา วสุรัตน์ ครู โรงเรียนวัดประมุง(แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
15/12/2017, 10:13:10 น.ส. นุชชา คล่องณรงค์ ครู โรงเรียนวัดประมุง(แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
15/12/2017, 10:32:04 นาย กอเซ็ม เสมสายัณห์ ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
16/12/2017, 7:38:48 นาย ปัญญาประวิตร วิชิตานรธีร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16/12/2017, 9:01:55 น.ส. สมรักษ์ เจียมธีรสกุล พนักงานบริษัท บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด
16/12/2017, 13:23:41 นาย ประเสริฐ แจ่มกระจ่าง มัคคุเทศก์ Your Service Associates
16/12/2017, 13:27:40 น.ส. ณชยธพณ์ ฏากุลควรสมาคม มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
17/12/2017, 14:15:27 นาย ธีระยุทธ ธีระศิลป์ อาจารย์/เกษียณ มทร.กรุงเทพ
18/12/2017, 9:23:54 นาย อนุพนธ์ มีน้อย ครู โรงเรียนวัดดอนประดู่
20/12/2017, 9:35:38 ส.ท. อรรถพล เกตุบรรจง
20/12/2017, 14:31:05 นาย ภุชชงค์ จันทวิช Contributing Expert นิตยสาร Sense & Scene
21/12/2017, 15:12:54 น.ส. อรุณรัตน์ จินดา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
23/12/2017, 22:43:01 นาย อนุชา ศิลรักษา ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม”เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”
25/12/2017, 10:07:22 นาง ศาริสา จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
25/12/2017, 10:07:57 น.ส. วันลีย์ กระจ่างวี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
25/12/2017, 10:08:26 น.ส. ณัฐพร แก่นสน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
25/12/2017, 10:09:03 นาง วิไลวรรณ ไกรสกุล
25/12/2017, 11:01:48 นาย พิเศษ ปิ่นเกตุ ร.ร.วัดไทรงาม
25/12/2017, 11:05:41 น.ส. ขวัญณภัทร ขนอนคราม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25/12/2017, 11:06:27 นาย อนุวัฒน์ กรพรหม ร.ร.ชุมชนป้อมเพชร
25/12/2017, 11:07:29 จงกลณี โชคศิริวุฒิกุล ร.ร.ชุมชนป้อมเพชร
25/12/2017, 11:08:26 นาย ยุทธกรานต์ ชินโสตร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
25/12/2017, 12:08:26 นาย กันตพัฒน์ ศภพันธ์ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25/12/2017, 12:28:47 นาย ไพศาล วิสุทธิศาลวงศ์ เจ้าของกิจการ ร้านบ้านชุดนอน ตลาดเจ้าพรหม
25/12/2017, 18:24:01 นาง อาภาภรณ์ ชินนิยมพาณิชย์ Freelance Guide A and F tour
25/12/2017, 21:54:30 นาง วรพร พรหมใจรักษ์ ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
25/12/2017, 23:03:47 นาย มานะ เสือเล็ก ขรก.บำนาญ อิสระ
25/12/2017, 23:23:35 น.ส. วิลาสินี เขมะปัญญา อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
26/12/2017, 8:33:31 นาย พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ นักวิชาการ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย
26/12/2017, 9:50:38 นาย ณัฐพล บุญซิ่ววงษ์ ครูชำนาญการ ร.ร.วัดศรีประชา
26/12/2017, 9:51:53 นาย สมพล สุยะหมุด ครู คศ 1 รร.วัดศรีประชา อยุธยา
26/12/2017, 9:52:59 น.ส. วิยะดา โล่ห์จินดา หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.นาลิเวอรี่บายครูเล็ก
26/12/2017, 9:53:36 นาง ณัฐพร ชวาลาวร
26/12/2017, 13:26:22 น.ส. สุวิชญา เตชะวัฒนานันท์ พิทยาคารบุ๊คสโตร์
27/12/2017, 7:29:51 นาย พัณณ์กรณ์ อุโฆษบวรฤชัย มัคคุเทศก์ บจก.อิมเมจเอ็ดดูเทนเม้นท์แอนด์แทรเวล
27/12/2017, 9:59:29 น.ส. วิไลวรรณ อยู่ทองสุข สำนักศิลปากรที่ 3
27/12/2017, 10:00:09 น.ส. อลิสา ขาวพลับ สำนักศิลปากรที่ 3
27/12/2017, 10:01:35 นาย ศุทธิภพ จันทราภาขจี สำนักศิลปากรที่ 3
27/12/2017, 10:02:01 น.ส. สุพจนา การประเสริฐ สำนักศิลปากรที่ 3
27/12/2017, 10:02:28 น.ส. อุทิศ แก่นกระโทก สำนักศิลปากรที่ 3
27/12/2017, 10:02:50 นาย ณัฐพงษ์ ฉิมมา สำนักศิลปากรที่ 3
27/12/2017, 10:03:20 นาย ธวัชชัย ภูหลวง สำนักศิลปากรที่ 3
27/12/2017, 18:37:12 นาย ชนพล รุจิขวัญ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
27/12/2017, 21:42:45 น.ส. ภัทราวดี ดีสมโชค นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
27/12/2017, 21:54:17 นาย วิกรานต์ชนม์ ไชยสุวรรณ มัคคุเทศก์
28/12/2017, 13:55:26 นาย เอกชัย แสงจันทร์ทะนุ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
28/12/2017, 14:25:54 นาย สุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล อาจารย์ คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์
28/12/2017, 16:56:20 นาย เฉลิมพันธ์ สุนทรญาณกิจ นักออกแบบ อิสระ
28/12/2017, 23:20:51 นาย อุทัย ฆัมพรนันท์ Le Voyage
29/12/2017, 10:56:36 น.ส. ดาราณี เวชพงศา นักข่าวอาสา Citizen Journalist โอเคเนชั่น
2/1/2018, 20:52:21 น.ส. พินัฐชญา ธีรชัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2/1/2018, 20:53:29 นาย ธีรพงศ์ เจริญสุข นักศึกษา มหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2/1/2018, 20:55:43 นาย เดชา สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2/1/2018, 21:34:30 นาย อนุศิษย์ รามาส นักศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2/1/2018, 22:37:11 น.ส. นุชรี บัณฑิโต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
2/1/2018, 23:36:05 น.ส. อรุณรัตน์ เฟื่องเงิน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
2/1/2018, 23:49:48 น.ส. นิศารัตน์ ตะนนท์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 1:36:07 น.ส. แพรพลอย ดรคำ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 1:38:23 นาง แพรพลอย ดรคำ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 7:38:10 น.ส. นาฏนภางค์ ภาคีรุณ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 12:30:33 นาย สุวรรณไชย นันดวงแก้ว ผู้สนใจประวัติศาสตร์อยุธยา ประชาชน
3/1/2018, 13:28:02 น.ส. สุภาพร หุ่นทอง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:28:39 น.ส. มิ่งขวัญ วงค์วิวงค์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:29:19 พรรณิภา สีดา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:29:53 นาย ขจรพงษ์ ภูมิฐาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:30:31 นาย วีระศักดิ์ แสนสะอาด อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:31:02 น.ส. ชญาดา สุวรัชชุพันธ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:31:39 นาย เศรษฐเนตร มั่นใจจริง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:32:17 นาง ธนภรณ์ เกษมสวัสดิ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:32:48 นาง ขนิษฐา พานิชกุล อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:33:18 นาง ดาวิษา สุวรรณาศรัย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:33:54 น.ส. สมฤทัย ทรัพย์เย็น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:34:21 น.ส. วัชรี ทองดี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:34:51 นาย ปรวิทย์ ใจเสงี่ยม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:35:26 นาย ชาญณรงค์ แก้วเรือง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:36:00 น.ส. ปรียาภรณ์ ใจเนตร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:36:41 นาย นครพิงค์ บุตรโคตร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 13:37:54 นาย เมธี อันอดิเรกกุล ข้าราชการเกษียณ
3/1/2018, 13:38:41 ผศ. ศิวพร เชษฐธง ข้าราชการเกษียณ
3/1/2018, 13:39:22 อารี เอื้ออรุณชัย
3/1/2018, 13:40:20 ศิประภา แสนประเสริฐ
3/1/2018, 13:40:57 นาย ชาญ ถิระศุภะ
3/1/2018, 13:41:22 ปิ่นพร ถิระศุภะ
3/1/2018, 14:15:58 น.ส. วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 15:04:01 น.ส. นิศารัตน์ ตะนนท์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 15:57:42 นาย เฉลิมพล พลมุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 20:16:53 น.ส. ศุภสุตา ปรีเปรมใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 20:21:38 นาย กิตติพศ สหะวิริยะสกุล นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3/1/2018, 21:28:40 น.ส. นิโลบล พงษ์ศรี นักศึกษา มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
3/1/2018, 22:31:26 นาย เสถียร สุทธิยุทธ์ ผู้สนใจงานอยุธยา ๕๓๗/ ๒๓ ถนนสาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กทม ๑๐๑๒๐
4/1/2018, 2:47:08 นาย ชลรัตน์ พุกพญา นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4/1/2018, 11:11:48 น.ส. คนึงนิตย์ ตั้งใจตรง หัวหน้าสำนักงาน สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
4/1/2018, 12:33:33 นาย ไพศาล วิสุทธิศาลวงศ์ เจ้าของกิจการ ร้านบ้านชุดนอน ตลาดเจ้าพรหม อยุธยา
4/1/2018, 12:47:25 น.ส. เบญจวรรณ อินเเช่มชื่น นักศึกษา มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
4/1/2018, 12:50:52 น.ส. เบญจวรรณ อินเเช่มชื่น นักศึกษา มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
4/1/2018, 12:52:39 น.ส. นิศารัตน์ ตะนนท์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
4/1/2018, 16:59:38 น.ส. ชญาดา วรสถิตย์ ประชาขน ประชาชนผู้สนใจ
4/1/2018, 21:43:46 น.ส. วรรณพร บุญญาสถิตย์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/มรภ.พระนคร
4/1/2018, 21:46:21 น.ส. พัลยมน สินหนัง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/มรภ.พระนคร
4/1/2018, 23:17:30 นาย ธีระวัชร แซ่ลี MD Smarttrip.co.,ltd
5/1/2018, 6:59:33 นาย ชนะศึก วิเศษชัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5/1/2018, 11:13:31 นาย ฉันทัส เพียรธรรม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/มรภ.พระนคร
5/1/2018, 12:05:24 นาย จุมพล – ทัพไชย ประชาชน Ricco e’ ricco Ltd.,Part.
5/1/2018, 15:40:38 ดร. ไมตรี เกตุขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5/1/2018, 15:41:26 นาง สดุดี งามภูพันธ์ ร.ร.เทศบาลวัดรัตนชัย
5/1/2018, 15:42:18 น.ส. อารีวัลย์ เนื่องชูจิตต์ ร.ร.เทศบาลวัดรัตนชัย
5/1/2018, 15:43:04 น.ส. จิดาภา โพธิรัตน์ ร.ร.เทศบาลวัดรัตนชัย
5/1/2018, 15:44:02 น.ส. นุษบา สุขญาณกิจ ร.ร.เทศบาลวัดเขียน
5/1/2018, 15:44:42 น.ส. สุวิตรา ไชยสงวนสุข ร.ร.เทศบาลวัดเขียน
5/1/2018, 15:45:52 น.ส. สุกัญญา เบาเนิด อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
5/1/2018, 23:40:11 น.ส. พรรณราย เชื้อพิบูลย์ กรมอุทกศาสตร์
6/1/2018, 9:33:13 น.ส. ธนาพร ไวยสุณีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7/1/2018, 18:40:17 นาย ธานุรา วิไลวานิช นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
7/1/2018, 21:29:12 น.ส. ประภาดา จันทร์สังข์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
8/1/2018, 13:56:23 นาง พรทิพย์ ศรีครุฑ ครู ร.ร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
8/1/2018, 10:19:33 น.ส. โสรญา ทินสมุทร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8/1/2018, 13:57:29 นาง มาลิณี ชมภูวิเศษ ครู ร.ร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
8/1/2018, 13:58:55 น.ส. กฏชกร นาคกำเนิด ครูจ้างสอน ร.ร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
8/1/2018, 14:15:56 นาย จักรพงษ์ คนธรรม์ อาจารย์ – สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8/1/2018, 18:47:12 น.ส. บุษยา เอกอนงค์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
8/1/2018, 19:36:51 น.ส. ปาลิตา ทรงวินัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
8/1/2018, 22:51:59 น.ส. รวิวรรณ พัดโบก นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9/1/2018, 15:49:08 นาง ศิริพร ทิมคล้าย ร.ร.เทศบาลสรรพสามิตบำรุง
9/1/2018, 15:49:36 นาย สันต์ชัย รามะนพ ร.ร.เทศบาลสรรพสามิตบำรุง
9/1/2018, 15:50:03 น.ส. นิรดา ผดุงเพียร ร.ร.เทศบาลสรรพสามิตบำรุง
9/1/2018, 15:50:41 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พจนา ทับทิมเผื่อน ร.ร.เทศบาลสรรพสามิตบำรุง
9/1/2018, 20:02:54 นาย บรรเทิง องค์วิลาวัณน์ Executive Committee Enterprise Asia
10/1/2018, 12:03:11 นาง เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว รศ.ดร. ม.สวนดุสิต
10/1/2018, 12:03:57 นาย ชำนาญ ศิริสวัสดิ์
10/1/2018, 12:04:43 นาง เอื้อมพร เนาว์เย็นผล อาจารย์ ม.สวนดุสิต
10/1/2018, 13:54:56 น.ส. ศรีเสาวลักษณ์ เกียรติพิริยะ ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
11/1/2018, 9:47:48 นาย วรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา ประชาชนทั่วไป ไม่มี
11/1/2018, 9:51:36 นาย อานนท์ วันเพ็ญ บริษัท ชาญรุ่งโรจน์
11/1/2018, 11:12:31 น.ส. ชญาภรณ์ ประไพบูลย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
11/1/2018, 14:08:04 นาย วรัญญู จันทร์สว่าง
11/1/2018, 19:08:05 นาง นางกุลรัศมิ์. แพบัว ครู. คศ. 3 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
11/1/2018, 19:10:59 น.ส. สุภัชชา. เชยจุ้ย ครู. คศ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
11/1/2018, 19:13:40 นาง ปัทมาภรณ์. ประไพพันธ์ุ ครู. คศ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
11/1/2018, 19:37:49 นาย ชวลิต สุขมณี ครู คศ.1 สพป อย 1
11/1/2018, 21:45:00 นาย ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า หัวหน้าหอจดหมายเหตุรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
12/1/2018, 14:21:46 คุณพ่อ
อันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ
วัดนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
13/1/2018, 18:41:56 นาย นายสนิท…สุขสมเชาว์ ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการครูร.รจอมสุรางค์อุปถัมภ์
13/1/2018, 20:43:34 อัญชนา พันธุ์ชาติ นักวิชาการอิสระ _
14/1/2018, 21:14:49 น.ส. อัญชลี ประวิตรานุรักษ์ อดีตครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
14/1/2018, 22:55:00 นาย พัฒน์ภูมน ไทยอุดม นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
15/1/2018, 10:07:57 นาย สรรพสิทธิ์ แซ่โง้ว เจ้าของกิจการมินิมาร์ทและกาแฟ กิจการส่วนตัว
15/1/2018, 10:36:51 นาย พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรับปรุงเมื่อ 15/1/2561 เวลา 10.00 น.