กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา: พลิกอดีต มุมมองใหม่”

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา: พลิกอดีต มุมมองใหม่”

Related Post

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา: พลิกอดีต  มุมมองใหม่”

วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
ในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร

หลักการและเหตุผล

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยาในปัจจุบัน นอกจากจะได้รับการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวใหม่ๆ ในมิติต่างๆ อย่างกว้างขวางแล้ว ยังมีการศึกษา และทบทวนองค์ความรู้เดิม ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในมุมมองที่แตกต่างออกไป อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยาให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

สถาบันอยุธยาศึกษา จึงได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการในหัวข้อ “อยุธยา: พลิกอดีต  มุมมองใหม่” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา ผ่านการจัดสัมมนาทางวิชาการ ที่ประกอบด้วยหัวข้อ อยุธยา: ประวัติศาสตร์ในโลกมายา, เสวนา:  เปิดกรุความรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา, การค้าและการเมืองอยุธยาใน “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา”, ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับราชวงศ์สุพรรณภูมิใน “หมิงสือลู่-ชิงสือลู่”, ชำระคำให้การขุนหลวงหาวัด: เรื่องเก่า มุมมองใหม่ และเสวนา: กรุงศรีอยุธยามุมมองใหม่การสำรวจทางกายภาพและโบราณคดี จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมหลายท่าน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านทางสื่อสารสนเทศ เอกสาร และนิทรรศการ ที่จะทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยามากขึ้น ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แลกเปลี่ยนด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ผ่านทางสื่อสารสนเทศ เอกสาร และนิทรรศการ
 • เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

 • อยุธยา: ประวัติศาสตร์ในโลกมายา / ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
 • เสวนา: เปิดกรุความรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา “A History of Ayutthaya” / Mr.Christopher J. Baker , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุพิศพงศ์ จุฬารัตน์ , คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์
 • การค้าและการเมืองอยุธยาใน “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา” / ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับราชวงศ์สุพรรณภูมิใน “หมิงสือลู่-ชิงสือลู่” / คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์, อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน
 • เสวนาชำระคำให้การขุนหลวงหาวัด: เรื่องเก่า มุมมองใหม่ คุณปัทพงษ์ ชื่นบุญ ดำเนินรายการ
  • ประวัติศาสตร์รัฐและมหรสพ /คุณบุหลง ศรีกนก
  • ข้อมูลจากคำให้การขุนหลวงหาวัด/คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ์ 
  • สมเด็จพระเจ้าปราสาททองในคำให้การฯ / คุณบุญเตือน ศรีวรพจน์
 • เสวนา: กรุงศรีอยุธยามุมมองใหม่การสำรวจทางกายภาพและโบราณคดี / คุณปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์, คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สมัครออนไลน์ (สมัครง่าย) ได้ที่ 
https://goo.gl/forms/fAmgu3yFLuVPuwcA3
สมัครทาง โทรศัพท์ / โทรสาร 035 241 407  โดยแจ้ง ๑)ชื่อ นามสกุล ๒)หน่วยงานสังกัด ๓)หมายเลขโทรศัพท์ และ ๔)อีเมล์
ติดต่อสอบถามโทร 035 241 407 / 084 0235 053 ติดต่อคุณพัฑร์ แตงพันธ์ ผู้ประสานงานโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ดาวโหลด ได้ที่ รายละเอียดกิจกรรม

 

ผลการสมัคร

ปรับปรุงเมื่อ 7/12/2560 เวลา 10.00 น.
20/11/2017, 16:57:22 น.ส. รุจิเรช ศรีโสภณ ประชาชน
20/11/2017, 18:15:59 นาย กันตพงศ์ ก้อนนาค ครู เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
20/11/2017, 18:47:04 น.ส. อัจฉรา งามละม่อม ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
20/11/2017, 18:50:09 นาง วิไลวรรณ ไกรสกุล เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
20/11/2017, 18:52:01 น.ส. สุจิตรา มหิทธิหาญ มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์
20/11/2017, 18:56:34 นาย วัชระ ล้อมวงษ์ชู มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
20/11/2017, 18:57:25 นาย ศุภราช แท่นขาว Madicoprojects co.,ltd
20/11/2017, 19:04:24 น.ส. นันทิชา นากสุก TT Network Integration
20/11/2017, 19:06:18 นาง ้นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์ สมาชิกชมรมเรารักพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ข้าราชการบำนาญตำแหน่งครู
20/11/2017, 19:11:14 นาย ชาติชัย นันท์ธราธร มัคคุเทศก์อิสระ อิสระ
20/11/2017, 19:13:50 น.ส. กฤตยาพร ช่างปั้น ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
20/11/2017, 19:16:53 นาย สุรดิษฐ์ ชาติภูวภัทร เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
20/11/2017, 19:21:10 น.ส. นางสาววิจิตรา นพรัตน์ ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
20/11/2017, 19:44:20 น.ส. ลภัสรดา จันทนะศิริ มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
20/11/2017, 19:53:38 นาง ภัสสรี เพชรเจริญ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กรุงเทพมหานคร
20/11/2017, 20:00:35 นาย บุรินทร์ รักษาทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท มาเดสโก้ อินเทลลิเจนท์ จำกัด
20/11/2017, 20:04:07 นาย คมสันต์ พรหมศร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
20/11/2017, 20:16:54 น.ส. ณัฐกฤตา ฉัตรนันทคุณ มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
20/11/2017, 20:38:05 นาย สุรพล รอดพึ่งครุฑ ครู โรงเรียนกวดวิชาสามอาจารย์1980
20/11/2017, 20:39:31 นาง มรกต รอดพึ่งครุฑ ครู โรงเรียนกวดวิชาสามอาจารย์1980
20/11/2017, 21:25:20 นาย ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
20/11/2017, 21:31:39 ด.ช. ภูมิรพิญญ์ สาระหงษ์ นักเรียน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
20/11/2017, 21:34:41 นาย มารุต การย์กวินพงศ์ มัคคุเทศก์ Asian J Star Travel and Tour Co.,Ltd.
20/11/2017, 21:35:40 น.ส. วรรณา สิริศรีสัมฤทธิ์ บุคคลทั่วไป
20/11/2017, 21:37:59 น.ส. วัชราพร พ้นภัย มัคคุเทศก์ สมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย
20/11/2017, 21:54:54 ด.ญ. ณิชรวีร์ สาระหงษ์ นักเรียน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
20/11/2017, 23:24:33 นาย เรืองยศ โอสถานนท์ มัคคุเทศก์อิสระ สมาคมมัคคุเทศก์ไทย
21/11/2017, 7:11:49 นาย ญาณาธร เธียรถาวร อาจารย์ มทร.พระนคร
21/11/2017, 7:38:54 นาย กอบชัย เมฆดี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
21/11/2017, 7:52:22 นาง นางปัทมา ตรีเวก
21/11/2017, 8:09:19 นาย สถาพร ขวัญยืน อดีตข้าราชการกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช (ตำแหน่งสุดท้าย)
21/11/2017, 8:37:25 น.ส. ลัดดากร เนียมประพันธ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
21/11/2017, 12:12:40 น.ส. วารดา พุ่มผกา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
21/11/2017, 12:14:54 น.ส. ชิดชนก เกตุเภา มหาวิทยาลัยศิลปากร
21/11/2017, 15:38:48 น.ส. วิภา ทรวงศิริสุนทร ประชาอุทิศ บางมด
21/11/2017, 15:41:27 น.ส. สุวรรณี ทรวงศิริสุนทร บ.ควิกแอนด์เซฟ จก.
21/11/2017, 15:42:45 น.ส. พรทิพย์ ทรวงศิริสุนทร ประชาอุทิศ บางมด กทม.
21/11/2017, 19:51:28 นาย วิฑูรย์ คุ้มหอม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
21/11/2017, 21:25:38 น.ส. วรพรรณ สังขเวช อาจารย์ สาธิตเกษตร
21/11/2017, 22:19:50 นาย ภูริวัจน์ ทองสะอาด บริษัทเอกชน
21/11/2017, 22:33:42 น.ส. เส่าวลักษณ์ นฤมิตร ออกแบบ Plan
21/11/2017, 22:35:08 น.ส. พจนี นฤมิตร นักเขียน อิสระ
21/11/2017, 23:22:02 นาย โยธิน นิลคช ครู โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
21/11/2017, 23:45:35 นาง อรัญญา ศรีวันชัย ครู โรงเรียนวัดผดุงธรรม ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
22/11/2017, 8:08:14 นาง ดารินรัตน์ รักษาทรัพย์ ผู้สนใจประวิติศาสตร์อยุธยา บุคคลทั่วไป
22/11/2017, 9:32:27 นาย กฤษฎา นิลพัฒน์
22/11/2017, 11:42:20 นาย วรพจน์ วิเศษศิริ อาจารย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว
22/11/2017, 16:54:31 อกนิษฐ์ อะโน ร้านคำพญา
22/11/2017, 18:44:10 น.ส. โชติรส ทองอร่าม ครู รร.ท่าเรือนิตยานุกูล
22/11/2017, 19:16:18 นาย ภานุพงษ์ รุ่งเรืองเกษม กรรมการ สภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22/11/2017, 21:38:19 นาย ปัญญา ศรีนาค รับจ้างทั่วไป ไม่มี
23/11/2017, 0:30:30 น.ส. โสภิตรา สดภิบาล นักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
23/11/2017, 12:00:39 น.ส. ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล นักจัดการความรู้ อาวุโส สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
23/11/2017, 12:02:08 น.ส. ดวงพร แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
23/11/2017, 12:20:40 น.ส. โชติรส ทองอร่าม ครู โรงเรียนท่าเรือ”นิตยานุกูล”
24/11/2017, 0:24:00 นาง พิมลวรรณ ชัยพุฒิ ประชาชนผู้สนใจ
24/11/2017, 11:09:28 น.ส. กฤตยา ณ หนองคาย อาจารย์ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24/11/2017, 17:06:41 น.ส. สุพัตรา หัตถคุณ ผู้จัดการฝ่ายพ้ฒนาตลาด บ้านนันทิกานต์
24/11/2017, 19:25:31 น.ส. อรนุช อนุศักดิ์เสถียร นักแปล Word Perfect Translation
25/11/2017, 8:08:37 นาง นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
25/11/2017, 10:45:39 น.ส. วีณา มูลมงคล นักโบราณคดีอิสระ ภายใต้กรมศิลปากร
25/11/2017, 12:19:38 นาย สวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล อาจารย์ วิทยาลัยช่างศิลป
26/11/2017, 9:51:21 น.ส. พันธุมดี เกตะวันดี อาจารย์ หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาฯ
26/11/2017, 12:01:24 นาง รัชกร จารุเวฬ tour leader D plus mice
27/11/2017, 10:48:36 นาย วีรกิตติ์ ชัยวินิต ครูชำนาญการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
27/11/2017, 23:19:27 นาย มนตรี ชมชิดนุช นักวิชาการอิสระ นักวิชาการทั่วไป
28/11/2017, 11:00:57 นาย คมสันต์ พรหมศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
29/11/2017, 10:16:30 คมขำ ดีวงษา
29/11/2017, 22:15:58 ส.อ. อัศวนนท์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
30/11/2017, 13:52:05 นาย อภิสิทธิ์ หอมหวาน นักเรียน โรงเรียน
30/11/2017, 21:21:51 น.ส. สุพินิจ อัตมาตร ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
1/12/2017, 17:55:46 น.ส. วรรษมน วัฏฏานนท์ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
1/12/2017, 21:34:32 นาง ศาริสา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
1/12/2017, 23:20:46 นาย ชาคริต อัยวรรณ ผู้สนใจทั่วไป
2/12/2017, 10:56:21 น.ส. ประทินทิพย์ กรวิรัตน์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4/12/2017, 8:06:27 น.ส. สุภาวดี ตันติยานนท์ Director Life Philosophy
4/12/2017, 11:18:53 นาย ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร นักจัดการความรู้ อาวุโส สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
4/12/2017, 22:24:12 น.ส. อุดมพร ธีระวิริยะกุล อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร
4/12/2017, 22:27:49 น.ส. พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล อาจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5/12/2017, 15:26:34 น.ส. อทิตา บุญขยาย ครูผู้สอน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 15:28:52 น.ส. สมบัติ ละกำปั่น ครูผู้สอน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 15:31:12 น.ส. ขวัญฤทัย ฮ่องลึก ครูผู้สอน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 16:19:00 นาย นนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 16:27:51 น.ส. ทิพย์สุดา ปั้นทอง นักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 16:33:20 น.ส. เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5/12/2017, 17:17:14 นาง ชญาน์นัทช์ มั่นคง ครูผู้สอน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 17:38:06 นาย ปรัชญา รุ่งเรือง ครูผู้สอน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
5/12/2017, 20:49:59 นาย ยุทธพล สะและหมัด ครู คศ1 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
6/12/2017, 0:22:51 นาย ศักดิ์ชัย พนาวรรต Le Voyage
6/12/2017, 9:55:16 นาย อุเทน วงศ์สถิตย์ อาจารย์ ม.ศิลปากร
6/12/2017, 21:41:54 นาย ทรงพล จันทร์เพชร บรรณารักษ์ ห้องสมุดสิริโรจน์
6/12/2017, 23:14:39 น.ส. ภัททิยา ยิมเรวัต เกษียณ
7/12/2017, 1:51:07 นาย สุรพงศ์ สุขวิบูลย์ นักวิจัย อิสระ
7/12/2017, 9:20:08 นาย สันติชัย ภู่ศรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7/12/2017, 14:59:56 นาง เบญจา รุ่งเรืองศิลป์ บรรณารักษ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรับปรุงเมื่อ 7/12/2560 เวลา 10.00 น.