การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับสถาบัน ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์เอกพล วิงวอน กรรมการ และอาจารย์ยุพิน พวกยะ กรรมการและเลขานุการ โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับการตรวจประเมิน ๒ องค์ประกอบ ๒ ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบได้คะแนน ๕.๐๐ ในการนี้ สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาต่อไป