ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Pre-Audit) รอบสุดท้าย โดยมีบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา