นายเสกสรรค์ สุมานิตย์ รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” จากกระทรวงวัฒนธรรม

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายเสกสรรค์ สุมานิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งนายเสกสรรค์ สุมานิตย์ เคยได้รับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประเภทนักศึกษา สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา