ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผอ. วาระที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวาระที่ ๒