การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการแนะนำคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา (ชุดปัจจุบัน) การสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาแทนคณะกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับคณะ รายงานผลการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้งการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา