ประชุมเตรียมการจัด “งานไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณีสองวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรม “งานไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณีสองวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา