การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้เข้าศึกษาดูงานและชมวัฒนธรรมสถานที่เป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย ตลาดย้อนยุคเพลินวาน น้ำตกป่าละอู ตลาดฉัตรไชย พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นต้น