โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ๑

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สัญญา สุดล้ำเลิศ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง