ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๗/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม