โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ๒

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สัญญา สุดล้ำเลิศ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๕๐ คน โดยเยาวชนได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะวาดภาพจิตรกรรมไทยประเพณี สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาอารมณ์จิตใจของตนเอง รวมทั้งนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้