กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๙

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนผดุงวิทยา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นายอายุวัฒน์ ค้าผล นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว และนางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๗๐ คน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา