กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คุณอัมรา หันตรา กรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คุณณัฐชา มังกะลัง ครูประจำโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว และรองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น (ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม) โดยมีนักวิชาการ ครู อาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเสวนาให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ และการทำประชาพิจารณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว รวมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายในการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ โดยเฉพาะแหล่งศิลปกรรมในท้องถิ่นต่างๆ จำเป็นต้องให้นักวิชาการ ครู อาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนในการแสดงความเห็นและการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การสาธิตการปั้นหม้อดินเผาคลองสระบัว และลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคลองสระบัวโดยรถรางล้อยาง ได้แก่ วัดกลางคลองสระบัว วัดเจ้าย่า วัดโคกพระยา วัดตะไกร วัดศรีโพธิ์ วัดพระงาม ภูมิปัญญาสลักหิน วัดจงกรม วัดพระยาแมน ภูมิปัญญาการทำอิฐมอญโบราณ และวัดครุฑธาราม