กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยมีวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ นายพัฑร์ แตงพันธ์ และ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ ได้บรรยายให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีกิจกรรมตอบคำถามประวัติศาสตร์อยุธยา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและแหล่งโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา