การนำเสนอกระบวนการจัดการความรู้ “การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำเสนอกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา” โดยมี อาจารย์สุขรักษ์ แซ่เจี่ย อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และ ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสรรหา Best Practices ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมบอร์ดนิทรรศการ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลงานฯ และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลงานระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา