กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรวิทย์ สินธุระหัส คุณธีรพงษ์ คำอุ่น และพันตำรวจโทหญิงมยุรา สุรัติสุพพัต เป็นวิทยากรบรรยายบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา แก่นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน