สอศ. รับรางวัลระดับดี จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี นายพัฑร์ แตงพันธ์ นางประภาพร แตงพันธ์ และนางสาวธัญวลัย แก้วแหวน ได้เป็นตัวแทนสถาบันอยุธยาศึกษา ในการรับโล่รางวัลระดับดี จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากกระบวนการ KM ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย นายพัฑร์ แตงพันธ์ ได้นำเสนอกระบวนการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง “การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา” เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ จัดโดย งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา